Tagalog Dictionary

yakagin
(niyayakag, niyakag, yayakagin) v., inf. invite/persuade someone to go somewhere or do something for free
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z