Tagalog Dictionary

yakap
1. n.; 2. adj. 1. embrace; hug; 2. embraced
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z