Meaning of kamiserya

kamiserya

Tagalog

kamiserya n. shirt store; haberdashery