Meaning of katagana

katagana

Tagalog

n. Japanese alphabet