Meaning of radikal

radikal

Tagalog

radikal 1. n.; 2. adj. 1. radical; 2. radical