Meaning of siyam

siyam

Tagalog

siyam n., adj. nine (9)