Tagalog Dictionary

walang-kahiya-hiya
walang-kahiya-hiya adj. completely without shame
walang-kahulilip
walang-kahulilip adj. incomparable
walang-kahulugan
walang-kahulugan adj. meaningless; pointless; senseless
walang-kaibu-ibo
walang-kaibu-ibo adj. completely motionless
walang-kaimik-imik
walang-kaimik-imik adj. completely silent
walang-kaingay-ingay
walang-kaingay-ingay adj. not a bit of noise to be heard
walang-kakasa-kasangkapan
walang-kakasa-kasangkapan adj. unadorned; without furnishing or ornament
walang-kakayahan
walang-kakayahan adj. incapable; not able
walang-kakibu-kibo
walang-kakibu-kibo adj. stock-still; motionless
walang-kalaman-laman
walang-kalaman-laman adj. 1. bare; empty; 2. vacant; not occupied
walang-kalawang
walang-kalawang adj. stainless (without rust)
walang-kamali-mali
walang-kamali-mali adj. faultless
walang-kamalian
walang-kamalian adj. impeccable; faultless
walang-kamantsa-mantsa
walang-kamantsa-mantsa adj. without any spot at all; flawless
walang-kamatayan
walang-kamatayan adj. undying; immortal
walang-kamukta-mukta
walang-kamukta-mukta adj. having no idea (about a certain matter)
walang-kapaki-pakiramdam
walang-kapaki-pakiramdam adj. impassive; unaffected
walang-kapakinabangan
walang-kapakinabangan adj. useless; no advantage
walang-kapananagutan
walang-kapananagutan adj. unaccountable; not responsible
walang-kapantay
walang-kapantay adj. 1. unequalled (US: unequaled); 2. unparalleled; 3. unapproachable
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z