List of Tagalog words starting with the letter I - Page 73

ipakilala

Tagalog

(ipinapakilala, ipinakilala, ipapakilala) v., inf. 1. introduce; 2. reflect; 3. betray; reveal; 4. signifyipakipagkasundong pakasal (ipinapakipagkasundong, ipinakipagkasundong, ipapakipagkasundong (pakasal)) v., inf. betroth; promise in marriage


ipakipaglaban

Tagalog

(ipinapakipaglaban, ipinakipaglaban, ipapakipaglaban) v., inf. fight for something


ipakipagpalitan

Tagalog

ipakipagpalitan (ipinapakipagpalitan, ipinakipagpalitan, ipapakipagpalitan) v., inf. barter; trade by exchanging goods


ipakipagsapalaran (ipinapakipagsapalaran, ipinakipagsapalaran, ipapakipagsapalaran) v., inf. hazard; risk; take a chance


(ipinapakipagtaltalan, ipinakipagtaltalan, ipapakipagtaltalan) v., inf. quarrel because of difference in opinion


ipakipagtipang pakasal (ipinapakipagtipang, ipinakipagtipang, ipapakipagtipang (pakasal)) v., inf. betroth; promise in marriage


ipakiskis

Tagalog

ipakiskis (ipinapakiskis, ipinakiskis, ipapakiskis) v., inf. get rice milled


ipakita

Tagalog

(ipinapakita, ipinakita, ipapakita) v., inf. show; indicate; make known; demonstrate


ipakiusap

Tagalog

(ipinapakiusap, ipinakiusap, ipapakiusap) v., inf. 1. request; ask (for); 2. plead


ipakli

Tagalog

ipakli (ipinapakli, ipinakli, ipapakli) v., inf. retort; reply quickly or sharply


ipako

Tagalog

ipako (ipinapako, ipinako, ipapako) v., inf. 1. nail; 2. spike; 3. [fig.] nail or glue; 4. rivet


ipako

Tagalog

ipako (ipinapako, ipinako, ipapako) v., inf. direct or hold steady (the eyes)


ipako ang mata

Tagalog

ipako ang mata (ipinapako, ipinako, ipapako (ang mata)) v., inf. fix one's gaze on something


ipako ang pag-iisip (ipinapako, ipinako, ipapako (ang pag-iisip)) v., inf. focus one's mind on something


ipako sa krus

Tagalog

ipako sa krus (ipinapako, ipinako, ipapako (sa krus)) v., inf. crucify


ipakopya

Tagalog

(ipinapakopya, ipinakopya, ipapakopya) v., inf. get something copied


ipakuha

Tagalog

(ipinapakuha, ipinakuha, ipapakuha) v., inf. get someone to get something


ipalabas

Tagalog

ipalabas (ipinapalabas, ipinalabas, ipapalabas) v., inf. 1. let out; send out; discharge; 2. show a film (US: movie)


ipalabra

Tagalog

ipalabra (ipinapalabra, ipinalabra, ipapalabra) v., inf. have some wood or stone cut or carved


69 70 71 72 73 74 75 76 77


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z