List of Tagalog words starting with the letter I - Page 74

ipalagay

Tagalog

ipalagay (ipinapalagay, ipinalagay, ipapalagay) v., inf. 1. consider; 2. be reputed; 3. suppose; 4. strike; 5. opineipalakad

Tagalog

(ipinapalakad, ipinalakad, ipapalakad) v., inf. get somebody else to negotiate


ipalako

Tagalog

ipalako (ipinapalako, ipinalako, ipapalako) v., inf. get someone to peddle merchandise around


ipalalik

Tagalog

(ipinapalalik, ipinalalik, ipapalalik) v., inf. have something shaped on a lathe


ipalamang

Tagalog

ipalamang (ipinapalamang, ipinalamang, ipapalamang) v., inf. give up in favour (US: favor) of someone else


ipalamas

Tagalog

(ipinapalamas, ipinalamas, ipapalamas) v., inf. get something mashed by someone


ipalathala

Tagalog

ipalathala (ipinapalathala, ipinalathala, ipapalathala) v., inf. publish; get published; arrange for publication


ipalayaw

Tagalog

(ipinapalayaw, ipinalayaw, ipapalayaw) v., inf. nickname


ipalibing

Tagalog

ipalibing (ipinapalibing, ipinalibing, ipapalibing) v., inf. arrange for someone to be buried; arrange a funeral


ipaligo

Tagalog

ipaligo (ipinapaligo, ipinaligo, ipapaligo) v., inf. use something in bathng


ipaliha

Tagalog

(ipinapaliha, ipinaliha, ipapaliha) v., inf. get someone to apply sandpaper on something


ipalimbag

Tagalog

ipalimbag (ipinapalimbag, ipinalimbag, ipapalimbag) v., inf. get something printed


ipalinaw

Tagalog

(ipinapalinaw, ipinalinaw, ipapalinaw) v., inf. make clear; clarify


ipalipat

Tagalog

(ipinapalipat, ipinalipat, ipapalipat) v., inf. cause something to be transferred


ipalista

Tagalog

ipalista (ipinapalista, ipinalista, ipapalista) v., inf. get listed or registered


ipalit

Tagalog

ipalit (ipinapalit, ipinalit, ipapalit) v., inf. 1. give something in exchange for something else; 2. substitute


ipaliwanag

Tagalog

(ipinapaliwanag, ipinaliwanag, ipapaliwanag) v., inf. make clear; explain; interpret; solve


ipalo ang iba

Tagalog

ipalo ang iba (ipinapalo, ipinalo, ipapalo (ang iba)) v., inf. 1. pinch-hit; 2. in baseball: bat for another


ipaloob

Tagalog

ipaloob (ipinapaloob, ipinaloob, ipapaloob) v., inf. 1. incase; sheathe; 2. insert; put inside


ipaltik

Tagalog

ipaltik (ipinapaltik, ipinaltik, ipapaltik) v., inf. flick; whip lightly


70 71 72 73 74 75 76 77 78


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z