List of Tagalog words starting with the letter H - Page 50

hindi nagbabago

Tagalog

hindi nagbabago adj. changeless; not changinghindi nagbabawa

Tagalog

hindi nagbabawa comp., adj. relentless; unyielding


hindi nagkakalamangan adj. close; nearly equal


hindi nagpapautang comp. no credit


hindi nahayag

Tagalog

hindi nahayag comp., adj. untold; not revealed


hindi nakatatawag-pansin comp., adj. unpretending; unassuming


hindi naman

Tagalog

hindi naman comp. not at all; it's not that bad


hindi nasaktan

Tagalog

hindi nasaktan comp., adj. unhurt; not hurt


hindi nasaktan

Tagalog

hindi nasaktan comp., adj. unhurt; not hurt


hindi natitiyak

Tagalog

hindi natitiyak adj. contingent; possible


hindi natutunaw

Tagalog

comp., adj. insoluble


hindi ninenerbiyos adj. calm; not nervous


hindi pa lutas

Tagalog

hindi pa lutas comp., prep. pending; not yet settled


hindi pa natatagalan adv. not long ago; recently


hindi adj. consistent; keeping to the same opinion or cause


hindi paggamit

Tagalog

hindi paggamit comp. disuse; lack of use


hindi pagkadumi

Tagalog

hindi pagkadumi n. constipation


hindi pagkakapareho comp., n. inequality; lack of equality


hindi panahon

Tagalog

hindi panahon comp. out of season


hindi tumutol

Tagalog

hindi tumutol ((hindi) tumututol, tumutol, tututol) v., inf. acquiesce; accept without making objections


46 47 48 49 50 51 52 53 54


a b c d e g h i j k l m n o p r s t u w x y z